ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΕ1. Παρασκευή και χαρακτηρισμός πολυμερικών υλικών

Σύνθεση και τροποποίηση πολυμερικών υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή των ικριωμάτων μέσω συνθετικών διαδικασιών πολυμερισμού και χαρακτηρισμός της δομής και των ιδιοτήτων των συνθετικών υλικών με αναλυτικές μεθόδους

ΕΕ2. Παραγωγή μικρο/νανο-ινωδών τρι-στρωματικών GTR ικριωμάτων

Παρασκευή του εξωτερικού στρώματος και ηλεκτροϊνοποίηση των πολυμερικών υλικών για την παραγωγή των μεσαίων και εσωτερικών στρωμάτων, καθώς και παραγωγή των τρι-στρωματικών GTR ικριωμάτων.

ΕΕ3. Χαρακτηρισμός των διαφόρων στρωμάτων, καθώς και των σύνθετων τρι-στρωματικών GTR ικριωμάτων

Εκτίμηση των χρόνων αποικοδόμησης, των γεωμετρικών χαρακτηριστικών, της επιφανειακής τραχύτητας, των αποτελεσμάτων μοριακής και στοιχειακής ανάλυσης, των μηχανικών ιδιοτήτων των διαφόρων στρωμάτων και των παραγόμενων GTR ικριωμάτων, καθώς και των ρυθμών αποδέσμευσης ιόντων ασβεστίου και αντιβακτηριακών παραγόντων, για την υπόδειξη των απαραίτητων περαιτέρω βελτιστοποιήσεων.

ΕΕ4. Αξιολόγηση της ιστικής αναγεννητικής ικανότητας των τρι-στρωματικών GTR ικριωμάτων

Αξιολόγηση της ικανότητας των παραγόμενων GTR ικριωμάτων να δράσουν ως υποστρώματα ικανά να προάγουν την ανάπτυξη ανθρώπινων περιοδοντικών κυττάρων και ουλικών ινοβλαστών.

ΕΕ5. Ανακλιμάκωση και πιλοτική παραγωγή των τρι-στρωματικών GTR ικριωμάτων

Οι βέλτιστες εργαστηριακές συνθήκες παραγωγής των πολυλειτουργικών ικριωμάτων από τα επιλεγμένα πολυμερή θα προσαρμοστούν για πιλοτική παραγωγή που θα θέσει τη βάση για μία ασφαλέστερη εκτίμηση των τεχνοοικονομικών παραμέτρων για την εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας και επιχειρηματικού σχεδίου.

ΕΕ6. Μελέτη βιωσιμότητας επενδυτικού σχεδίου

Μελέτη σκοπιμότητα τόσο από εμπορικής, όσο και από οικονομικής πλευράς και πρόβλεψη βιωσιμότητας επένδυσης για την βιομηχανική παραγωγή και εμπορική εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων του έργου